رحیم حکیمی مشیرهمایون

Rahim Hakimi I (Moshir Homayoun I)

رحیم حکیمی مشیرهمایون

?
پیشینیان  
    کاظم حکیمی Kazem Hakimi GholamReza Hakimi
تقی حکیمی
 
همایون تاج حکیمی
 

کاظم حکیمی
مشیرهمایون دوم

غلامرضا حکیمی
 مقبل السلطان

غلامرضا حکیمی مقبل السلطان و کاظم حکیمی مشیرهمایون دوم با فرزندان ازسمت راست رحیم، ماه بانو و منوچهر

رحیم حکیمی مشیر همایون و فرزندان غلامرضا، کاظم و همایون تاج
 

شاخه ای از حکیمی ها در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در شیراز مستقرشدند. آنان نواده های رحیم حکیمی، مشیرهمایون هستند که به شیراز رفت تا به شوهر خواهرش معظم الملک ملحق شود.معظم الملک درخدمت شعاع السلطنه نایب‌السلطنه‌ قاجاریه در اویل قرن بیستم بود.

رحیم هم بخدمت نایب‌السلطنه درآمد. ولی شعاع السطنه شیراز را ترک کرد تا به جنبش مخالفین مشروطیت بپیوندد که عاقبت ناچار شد با برادرش محمد علی میرزا ایران را ترک کند. ولی رحیم حکیمی ترجیح داد تا با افراد خانواده اش در شیراز، شهرقدیمی و مشهور اقامت کند. آنان از سران موفق شهر شیراز شدند.

وفتی محمدعلی میرزا از سلطنت خلع گردید ابراهیم حکیمی حکیم الملک ازطرف کمیته جنبش مشروطیت مامور پاکسازی دربار قاجاریه شد. نخستین اقدام وی پایان دادن به کار کلنل لیاخوف روسی، دست راست محمد علی شاه بود که با وجود مخالفت شدید استعمارگران، براه انداخت. و سپس مدرسه ویژه ای برای دانشاندوزی احمدشاه، شاه بسیار جوان قاجار تاسیس کرد. و محمد علی فروغی ذکاء الملک یکی از سرشناسترین دانای متجدد ایران را به مدیریت آن مدرسه گمارد. پسر رحیم حکیمی بنام کاظم حکیمی و سپس مشیر همایون دوم هم با سایرشاگردان  نوجوان انتخاب شده  در آن مدرسه تحصیل میکرد.

شرح چگونگی به شیراز رفتن  به قلم پدر بزرگم عبدالحمیدحکیمی

در صفحه نخست قرآنی بدست نوشت مرحوم پدرم، نگاشته شده است درتاریخ شانزدهم صفرالمظفر ١٣٢٠ هجری قمری (۴ اردیبهشت ١٢٨١ و یا ۴٢ آوریل ١٩٠٢ مسیحی) حین مراجعت از ماموریت در شیراز به تهران در میان راه پس از پشت سر گذاشتن اصفهان در کجاوه‌ئیکه حامل مادرم بوده است متولد شده ام. پدرم موسوم به محسن ملقب به معظم الملک فرزند هاشم فرزند ربیع از اهالی مازندران مقیم تبریر در آذربایجان بوده است که بسبب مصادره املاک موروثی توسط روحانیون مسلمان مقتدر و متـنفذ نـاگـزیـر بـه تـرک آذربـایجان بمنظور یافتن شغلی مناسب بطرف تهران رهسپار شده است.

در تهران به سمت منشی ویژه یکی از شاهزادگان دودمان قاجاریه بنام شعاع السلطنه در آمده است. وی ناگزیربا کلیه افراد خانوده اش در تمام ماموریتهای این شاهزاده، همراه بوده است. مادرم ماه لقا دختر ابوالحسن حکیمباشی ، پزشگ ویژه مظفرالدین میرزای ولیعهد مقیم تبریز، ومادر بزرگم دختر آصف الدوله قاجار بوده است.