هاشم حکيمى دراسلو  آذر۱۳۸۱ جشن ازدواج داريوش

آلبوم
یاد مانده ها
دررثاء هاشم حکیمی
This Page in English

هاشم حکيمى فرزند عبدالحميد و بانو نصرت تسليمى مقدم درپانزدهم اسفند ماه ۱۳۰۳ شمسى برابربا ششم ماه مارس ۱٩۲۵ درتهران متولد شد. تحصيلاتش را درکالج آمريکائى درتهران گذراند. با آنکه آرزو داشت در رشته مهندسى ادامه تحصيل دهد لکن ناچار بکارشد و همزمان به تحصيل در رشته حقوق و علوم سياسى دانشکده حقوق دانشگاه تهران مشغول گرديد و ليسانس رشته علوم سياسى را دريافت کرد.

 

احمد ميرفندرفسکى- بانو فيروزمند- جواهرلال نهرو نخست وزير هندوستان - هاشم حکيمى و بانو مالو قاضى

افتتاح سفارت شاهنشاهى ايران در بانکوک۱٩۵٨

پس از فراغت ازتحصيل پدر و دائى بزرگ او (ابراهيم حکيمى - حکـيم المک) هاشم را به خدمت وزارت امورخارجه شاهنشاهى ا يران درآوردند.  ابراهيم حکيمى او را با تصور به اينکه نامه اى را به وزير امورخارجه وقت  باقر کاظمى (مهذب الدوله) ميرساند به نزدش فرستاد و  باقر کاظمى هم پس از خواندن دستخط حکـيم المک هاشم را جابجا به خدمت وزارت امورخارجه شاهنشاهى درآورد!! او بعداً با سمت مامورسياسى حرفه اى درکشورهاى  پاکستان، هندوستان، عراق، يوگوسلاوى، ايتاليا و نروژ ماموريت يافت.  در سال ۱٩۵۷ سرکنسولگرى شاهنشاهى را در کلکته افتتاح کرد و درسال ۱٩۵٨ درمعيت مشفق کاظمى، سفير و سرتيپ پيروزان وابسته نظامى، سفارت شاهنشاهى ايران را در بانکوک، پايتخت تايلند افتتاح نمود.  دربيشترايام کادار موقت سفارتخانه شاهنشاهى بود.  سپس در نروژ بين سالهاى ۱۹۶۸ تا ۱۹۷۳ باسمت وزير مختار کاردارآن سفارت شد.  آخرين سمت او سفير شاهنشاه آريامهر در کشور سودان بود که با حودث سال  ۱۹۷۹ به پايان رسد.

هاشم حکيمى گاردرسمى سودان را سان مى بيند

درفاصله ماموريتهاى سياسى درخارج ازکشور درتهران مسئول تاسيس و يا نوين ساختن ادارات وزارت امور خارجه بود. براى اولين بار دستگاه اداره اطلاعات ومطبوعات وزارت امور خارجه را با تجهيزات بسيار نوين آنروز مجهز ساخت. اداره امور دانشجوئى و نيروى انسانى و امور اجتماعى را براى کمک به دانشجويان ايرانى درخارج ازکشور که درسال ۱۹۷۷ تعداد آنان به يکسد و بيست هزار ميرسيد  تاسيس کرد وهمچنين اداره بورسها را برى دادن بورس به دانشجويان بيگانه براى ادامه تحصيل درايران بنيان نهاد .  خدمت هاشم دروزارت امورخارجه شاهنشاهى گوناگون و جالب بود وى بدريافت دو نشان درجه چهارم و درجه سوم تاج از محمد رضاشاه پهلوى و نشان سنت اولاو درجه  فرمانده، از پادشاه نروژ مفتخر گرديده است.  برخى از تجربيات او در دوران خدمت درانتشارات ا ينترنتى ايرانين  در آمريکا منتشر شده است.  تارنماى نوشته هاى منتشر شده و انتشار نيافته ا ينترنتى هاشم که همه بزبان انگليسى است  در پائين اين صفحه آ مده است.

کنفرانس مطبوعا تى  وزارت امورخارجه ۱۳۵۳على رضاهروى رضاقاسمى هاشم حکيمى

هاشم حکيمى درهفته اول حکومت مهدى بازرگان خود را از دولت جديد کنارکشيد وبا گذرنامه عادى سودان را بصوب ايتاليا ترک کرد.  ابتدا در آنجا درسن ۵۶ سالگى به دانشگاه رفت و ضمن فراگرفتن زبان ايتاليائى در رشته آرشيتکت الکترونيک ديپلم گرفت. سپس به دو پسرش درنروژ ملحق و اکنون بازنشسته شده و روزگار دلچسبى را با مونس نروژى خود، آسترى، در اسلو ميگذراند.

هاشم داراى سه پسر است از سه همسر مختلف، شهمرد از دکتر عزت بنى آدم، على از بانومالو قاضى تبعه پاکستان و داريوش از ناديا دوديچ تبعه يوگوسلاوى. شهمرد مقيم فلوريدا  دارى دو پسر بنامهاى شين و متين است، وى داراى همسرى ايرانى بنام سوسن تاج احمدى است.

على، مقيم اسلو و داراى سه فرزند، دو دختر از ازدواج اولش با داگرون اوسن بنامهاى مريم و سوسن و يک پسر از همسر دومش، السه کارين لينده، بنام سباستيان است.  وبالاخره  داريوش مقيم اسلو که تازگى با يک دوشيزه روسى النصب ولى مقيم اوکران بنام ايرينا ازدواج کرده است.

يکى از آثار عکاسى هاشم حکيمى <<مرد مجدد>>

هاشم حکيمى عکاس و سينماگرآماتورماهرى است . اواز مدرسه عکاسى نوين واقع در شهر ليتل فالز از يالت نيوجرسى آمريکا درسال ۱۹۷۱ ديپلم عکاسى حرفه اى دريافت کرده است.  چون علاقه وافرى  به کارهاى مهندسى دارد از آن  درطول زندگى غافل نماند و وتادرجه خودکفائى پيشرفت کرده است  تا آنجاکه برخى از همکاران نزديک سابق وزارت امور خارجه به وى  لقب (هاشم برقى ) داده اند!

 ازابتداى پيدايش رايانه هاى فردى دراوايل دهه ۱۹۸۰ بکار گرفتن آنهارا آموخت و اکنون اوقات بازنشستگى خود را با رايانه مى گذراند. دربار نروژهاشم حکيمى را در پاييز سال  ۲۰۰۳ به مراسم اهداى جايزه صلح به بانو شيرين عبادى دعوت کرد و يادداشتهاى وى در اينجا درج شده.

 

هاشم حکيمى

 دکتر عزت بنى آدم

شهمرد حکيمى

 

هاشم حکيمى

مالوقاضى

على  حکيمى

 

هاشم حکيمى

 ناديا دوديچ

داريوش حکيمى

 

یاد مانده هاى يک مامور سياسى وزارت امور خارجه شاهنشاهى به انگيسى در اينجا و مجله ايرانين