آلبوم عبدالحميد حکيمى
یادمانده ها

شرح حال مختصرى از زندگانى عبدالحميد حکيمى

  Young Hamid Hakimiوى پسر دوم ماه لقا حکيمى و ميرزا هاشم هاشمى معظم الملک روز چهارم ارديبهشت ماه سال۱۲۸۰  شمسى برابر با بيست و چهارم ماه آپريل ۱۹۰۱ دربين راه شيراز به تهران در حوالى(دليجان) اصفهان بدنيا آمد تحصيلات ابتدايى را دردبستانهاى تهران ، و سپس متوسطه را در دارالفنون (اميرکبير) گذ راند. تحصيلات عاليه را نيز در مدرسه عالى حقوق که توسط استادان فرانسوى که در همان دارالفنون تاسيس شده و اداره ميشد به اتمام رسانيد و جزو اولين ليسانسيه هاى حقوق تحصيل کرده در ايران بود (درآن سال نه نفر درايران ليسانس گرفتند).

 

او ابتدا بخدمت  وزارت معارف وصنايع مستظرفه (بعد ها فرهنگ و سپس اموزش وپرورش) بعنوان دبير درآمد. وى سپس مشاغل مهمترى را در وزارت معارف عهده دارشد. ازجمله رياست کارپردازى. در اين مقام  بود که توانست خدمات شايانى به نسل جوان کشور ما بنمايد (دهه ۱۹۳۰ميلادى).

 

 اولين کتب درسى را درتهران بچاپ رسانيد و بسراسرکشور پخش کردتا کليه دانش اموزان سراسر ايران از يک کتاب واحد به رايگان آموزش بگيرند. اينکار هنوز پس از گذشت هفتاد سال ادامه دارد.

 

عبدالحميد حکيمى بنيان گذارطرح اونيفورم ويژه براى دانش آموزان پسر ودختربا پارچه پشمى خاکسترى براى پسران و پارچه نخى محصول کارخانه هاى ريسندگى داخل کشور بود که آنهم هنوز ادامه دارد. او درحدود ۴-١٣١٢ یک نمونه برای پسران و یکی دیگر برای دختران سفارش داده، با استفاده از فرزندانش هاشم و فرزانه، عکسهای زیر را تهیه کرده به رضا شاه پیشنهاد داده که مورد قبول او واقع میشود. با اينکار که نفع سرشارى عايد کارخانه پشم بافى کازرونى در اصفهان ميشد وى گردانندگان کارخانه را تشويق کرد در عوض ساليانه يکدستگاه اتوموبيل شورلت سوارى برايگان به وزارت معارف هديه کنند.  وى چوب وفلک را از مدارس سراسر کشور جمع کرد وکاربرد چوب و فلک را براى تنبيه دانش آموزان قدغن ساخت.

Grey Standard School Uniforms

وى على اصغر حکمت کفيل وقت وزارت معارف را متقاعد ساخت تا تدريس زبان انکليسى بموازى زبان فرانسه در دبيرستانهاى ايران آموخته شود چون معتقد بود با روش آنروزى هيچ دانش آموزى قادر بمکالمه بزبان A A Hekmat فرانسه نميباشد و زبان انکليسى جاى زبان فرانسه را بعنوان زبان بين المللى خواهدگرفت.

 

وقتى رضاشاه تصميم بساختن دانشگاه تهران گرفت عبدالحميد حکيمى رابسرپرستى انجام آنکار انتخاب کرد. وچون رضاشاه مرتبا به کارساختمان دانشکده پزشگى سرکشى ميکرد  از آنجا با وى آشنا شد و عبدالحميد را بکارهاى ديگرى که ربطى به تحصيلات و پيشه او نداشت مى گمارد بطوريکه ميتوان گفت که وى بصورت بازوى پرکار ومعتمد رضاشاه درآمده بود.

Teheran University - Medical Faculty

A A Davarدرحين خدمت دروزارت معارف  داور اولين وزيردادگسترى عبدالحميد رابه وزارت دادگسترى برد و باکمک يکديگردادگسترى نوين را بجاى محاکم شرعى پايه ريزى کردند . لکن پس از نخست وزيرشدن داور او که کارقضاوت را آنچنانکه ميخواست مستقل نميديد مجداد به وزارت معارف منتقل شد.

 

دراين مدت باز باکمک  داور اولين حزب رادر ايران بنام راديکال تشکيل دادند و کليه جوانان تحصيلکرده آنروز را دراين حزب گرد اوردند و عبدالحميد دبير آن حزب گرديد. پس از خودکشى داور اعضا حزب راديکال تجمع  ايران جوان را بمنظور کمک به رضا شاه براى پيشبرد برنامه هاى آبادانى کشور تاسيس کردند.

  

عبدالحميد سپس به وزارت کشور انتقال يافت و رياست اداره سياسى به وى واگذارگرديد در اين شغل لايحه منع ازدواج  بانوان ايرانى رابا اتباع خارجى بدون تصويب وزارت کشور تهيه و از مجلس شوراى ملى گذراند. دراينمورد طرزفکرش اين بود که اتباع بيگانه ازکشورهاى همجوار ازسهولت ازدواج با بانوان ايرانى سوء استفاده کرده و با آنان بدرفتارى ميکنند و چه بسا همسران خودرا پس ازخروج از ايران با بفروش ميرسانند ويا بخودفروشى واميدارند . درست همين دردى که امروز دامن گير حکومت جمهورى اسلامى است.

Reza Shah

در وزارت کشوررضاشاه از درستکارى پشتکار و صراحت لهجه و امانت وکارآمدگى عبدالحميد حکيمى براى پيشرفت امور مملکت استفاده شايان برد حتى موقعيکه بيمارى وبا استان بلوچستان را فراگرفت حکيمى را مامور مبارزه با آن بيمارى کرد. ويا براى رسيدگى به امر قاچاق او را ماموربازرسى از نيروى دريايى و همچنين بازديد از کليه بنادرجنوب  ايران ساخت .در آنموقع فرمانده نيروى دريايى ايران شهيد راه ميهن دريادار بايندر بود.

Photo Taken By Hamid Hakimi - Admiral BAyandor
17/1/1938

سپس وى را برياست دانشکده کشاورزى در کرج برگزيد با اين فرمان که چون کشور ما اصولا کشاورزى است ناگزير بايد متخصصين کشاورزى آزموده وکارآمد فراوان داشته باشيم. عبدالحميد حکيمى تاسيسات نوين دانشکده کشاورزى کرج را با استخدام استادان بيگانه از اطريش پى ريزى کرد(فهرست روساي مدرسه عالي فلاحت، دانشكده كشاورزي). پس از وقايع ۱۳۲۰ (۱٩٤۱) عبدالحميد حکيمى بعضويت هييت مديره  بانک کشاورزى منصوب شد و اولين بناى ده طبقه رادر ايران براى بانک کشاورزى توسط مهندسين ايرانى بسرکردگى مهندس فروغى شروع و به پايان رسانيد.

 

  يکی از نخستين مراسم واگذاری املاک به کشاورزان از چپ ارسنجانى - وزير کشاورزی، اسدالله علم، محمد رضا شاه پهلوی، علی امينى - نخست وزير، حميد حکيمى، کيهان لندن شماره ۱۰۰۴
يکى از نخستين مراسم واگذاری املاک به کشاورزان ازسمت راست ارسنجانى - وزير کشاورزی،
 اسدالله علم، محمد رضا شاه پهلوی، علی امينى - نخست وزير، حميد حکيمى
کيهان لندن شماره ۱۰۰۴

محمدرضاشاه پهلوى کار مربوط به واگذارى املاک سلطنتى رابه کشاورزان به عهده عبدالحميد حکيمى کذارد و چون اينکار به شايستگى به اتمام رسيد شاه وى را بکفالت وزارت کشاورزى بمنظور پيشبرد برنامه اصلاحات ارضى برگمارد که بعدا دکتر ارسنجانى اينکار عمده را به پايان رسانيد. در وزارت کشاورزى نيز عمارت ده طبقه ان وزارت در بلوار اليزابت يکى ديگر از کارهاى عمرانى عبدالحميد حکيمى است.

 With Great Granddaughter Maryam

عبدالحميدحکيمى شش فرزندداشت که  يکى (فرزانه) چندين سال قبل از پدر فوت شد و سايرين عبارتند از هاشم،  پروانه،  فطانه، مريم و مجيد حکيمى. عبدالحميدحکيمى پايان عمر را در غربت نزد فرزندانش مجيد ومريم درشهرژنو سويس گذراند ولى چند ماهى قبل از فوت به تهران برکشته بود و درپهنه وطن چنانکه ميخواست روز چهار شنبه دوازدهم شهريور ماه ۱۳۷۶ بخاک سپرده شد.

حميد حکيمى و نصرت تسليمى مقدم

نصرت تسليمى مقدم

Hashem Hakimi
هاشم حکيمى
فرزانه حکيمى
فرزانه حکيمى
پروانه حکيمى
پروانه
حکيمى
فطانه حکيمى
فطانه
حکيمى


حميد حکيمى و هما توکلى

حميد حکيمى

هما توکلى

مجیدحکیمی
مجيد حکيمى
مریم‌حکیمی
مريم حکيمى