میرزا ابوالحسن حکیم باشی
پزشگ مظفر الدین میرزا ولیعهد  ناصرالدین شاه  قاجار


میرزا ابوالحسن حکیم باشی به دنبال پدرش میرزا علی نقی حکیم باشی پزشگ مظفر الدین میرزا ولیعهد ناصرالدین شاه شد. میرزا ابوالحسن با کوکب‌الحاجیه خانم  "قجرآغا" دختر میرزا مهدی خان قاجار دوّلو(*)، پنجمین و تنها پسر باقی مانده از آصف السلطنه ، فرزند میرزا محمد خان بیگلربیگی تاج بخش  دوّلو قاجار. عنوان جد بزرگ کوکب خانم 'تحت اللفظی به معنای تاج دهنده و تاریخ آن در زیر توضیح داده شده است. میرزا ابوالحسن و کوکب خانم ۱۲ کودک که عبارت بودند از : ابراهیم حکیمی (حکیم الملک) ، ماه لقا خانم جون جون ، حاج میر پنج موسی خان نظم السلطنه حکیمی و رحیم مشیر همایون که با برادرزنش معظمالملک شوهر ماه لقا برای شعاع السلطنه شاهزاده ، نایب السلطنه و استاندار استان فارس در شیراز کارمیکردند.

میرزا ابوالحسن حکیم باشی و  کوکب‌الحاجیه خانم قَجَرآغا


ابراهیم حکیمی 

ماه طلعت حکیمی

سکینه حکیمی

ماه جبین حکیمی


ماه‌لقا حکیمی


ماه‌سلطان حکیمی


ابوالحسن حکیمی


اسماعیل حکیمی


موسی حکیمی


رحیم حکیمی


علی نقی حکیمی

 ابوالقاسم حکیمی

 ازدست چپ: ابوالحسن حکیمی، علینقی حکیم اعتماد حضور، رحیم حکیمی مشیرهمایون، ابوالقاسم حکیمی کمال الدوله، اسماعیل حکیمی رکن الملک، میرپنج حاج موسی خان نظم السلطنه

 ازدست چپ: ابوالحسن حکیمی، علینقی حکیم اعتماد حضور، رحیم حکیمی مشیرهمایون، ابوالقاسم حکیمی کمال الدوله، اسماعیل حکیمی رکن الملک، میرپنج حاج موسی خان نظم السلطنه

 

Mozaffar e Din Mirza investiture as Crown Prince  in Tabriz

In Shah's own handwriting, 2nd from the left is  Mirza Ali Naghi Hakim Bashi.

ولیعهدی مظفرالدین میرزا
 در تبریز

نفر سمت دوم از دست چپ  به دستخط شاه میرزا علی نقی حکیم باشی خودم میباشد.

 

میرزا ابوالحسن حکیم باشی